"prudentes et simplices"

Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Szakgimnáziuma

Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Szakgimnáziuma

 

 1. Általános rendelkezések

Az intézmény házirendjében és pedagógiai programjában foglaltak a digitális munkarend időszakában is érvényben maradnak. A szabályzat a PRK Gimnáziuma és Szakgimnáziuma házirendjének kiegészítéseként értelmezendő és az elrendelt tantermen kívüli digitális oktatás időszakára vonatkozik.

A digitális munkarend szabályzata érvényes az intézményegység minden tanulójára és tanárára.

 1. A távoktatás rendje

A tanuló a távoktatás során köteles a digitális munkarend szabályzatában meghatározott keretek között a szaktanárával a kapcsolatot tartani, a tanár utasításainak megfelelően a kiadott feladatokat határidőre elkészíteni, jelen lenni az online órákon, a számonkérések alkalmain.

Amennyiben a tanuló számára a digitális munkarend követelményeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre otthon megfelelő digitális eszköz, akkor ezt a szülő/gondviselő köteles írásban jelezni az osztályfőnöknek, az osztályfőnök az intézmény igazgatójának, hogy alkalom nyílhasson a segítségnyújtásra.

  1. Az online kapcsolattartás formái

A digitális oktatás egységes platformon, a Microsoft Teams felületén történik. A tanulók teljesítményének értékelése, valamint a pedagógiai munka adminisztrációja továbbra is az elektronikus naplóban (mozaNapló) történik a házirendben rögzített határidők betartásával. A tanulók osztályfőnökükkel, szaktanáraikkal a korábban kialakított csatornákon keresztül tarthatják a kapcsolatot, ám hivatalos ügyeket csak személyesen, vagy az intézményi elektronikus levelezőrendszeren keresztül intézhetnek.

A szaktanárok és a diákok tanítási napon 8:00 és 15:00 óra között kereshetik egymást az online felületeken. A 15:00 óra után beérkezett egyéni üzenetekre mind a pedagógus, mind a diák csak a következő tanítási napon köteles válaszolni. A felek egyéni döntése, hogy a jelzett időintervallumon kívüli is nyitottak-e a megkeresésre, elérhetők-e.

A digitális munkarend nem tér el a tanév rendjétől, azaz hétvégéken és tanítási szünetekben a pedagógiai folyamat minden résztvevőjét megilleti a pihenés.

  1. Az online tanórákkal kapcsolatos szabályok

Az online tanóra (=pedagógus és tanuló online jelenlétével és interakciójával megvalósuló foglalkozás)   45 perces, ám a szaktanár tervezhet rövidebb időintervallummal is. Az online tanórát az előző tanítási napon, 18:00 óráig rögzíteni kell a Teams naptárában.

A tanulás támogatása megvalósulhat saját, visszanézhető oktatóvideó, prezentáció készítésével is (pl. mp4, Google Drive, Microsoft Stream, YouTube). Az oktatóvideót, prezentációt készítő tanárnak is lehetőséget kell biztosítania az online egyéni vagy csoportos konzultációra.

A tanórai részvétel alatt a folyamatos jelenlétet értjük. Amennyiben a szaktanár meggyőződik arról, hogy a tanórára bejelentkezett tanuló a tanórán nincs jelen (pl. megismételt tanári kérdésekre nem érkezik válasz), órai munka elégtelennel értékelheti a tanórai tevékenységét.

Az online tanóra (pl. tananyagátadó, beszámoltató, konzultációs óra vagy órarész) nem nyilvános óra. Kérjük, hogy lehetőség szerint a tanulón kívül ne tartózkodjon más az általa használt helyiségben.

A tanórán a kamera bekapcsolása kötelező, a szaktanár engedélyt adhat annak kikapcsolására. A mikrofont a tanár kérésére kötelező, válaszadáskor pedig célszerű bekapcsolni. A tanulóknak és a pedagógusoknak egyaránt lehetőségük van arra, hogy a hátteret megváltoztassák, így magánéletük helyszíne nem válik láthatóvá az órán résztvevők előtt.

Az online tanórákra is érvényesek a házirendben meghatározott magatartási szabályok. A kulturált öltözködési és viselkedési normák betartása, egymás tiszteletben tartása, hisz a digitális osztályterem is intézményi, közösségi tér.

Órarenden kívül csak olyan foglalkozás tervezhető és tartható, mely a pedagógus és a csoport/tanuló konszenzusán alapul.

A személyes jelenlétet igénylő online órák mennyiségét az intézmény a tantárgy heti óraszámához viszonyítva határozza meg oly módon, hogy a heti óraszám 50%-ának megfelelő tanóramennyiséget a pedagógusoknak havonta kell teljesíteniük. Az egy hónapra vetített arányszám lehetőséget ad a heti 1-3-5 órás tantárgyakat tanító pedagógusoknak is a fenti kritérium megvalósítására. Ez alól kivételt képeznek a vizuális kultúra, testnevelés, mozgóképkultúra és médiaismeret, életvitel és gyakorlat tantárgyak.

  1. A tanuló teljesítményének mérésével kapcsolatos elvárások

A szaktanár a tanuló teljesítményét a házirendben foglalt kritériumok szerint méri, figyelve a javítási határidők betartására. Számonkérésre a szaktanár csak akkor keríthet sort, ha az adott tanulócsoport esetében legfeljebb a heti óraszámmal megegyező számú munka/dolgozat vár értékelésre.

A számonkérések formájában (beadandó dolgozat, online dolgozat, online teszt, szóbeli felelet stb.) és gyakoriságában a pedagógus a módszertani szabadság birtokában szabadon dönthet, szem előtt tartva a házirend vonatkozó tartalmait.

A pedagógusnak lehetősége van témazáró dolgozatot kis csoportokban (max. 10 fő részvételével) személyesen, az iskolában megíratni.

Online dolgozat és teszt íratása a tantárgy órarendi időpontjában történhet. A témazáró dolgozatokat a pedagógus köteles legalább 1 héttel a dolgozatírás előtt a mozaNapló és a Teams felületén bejelenteni, szem előtt tartva, hogy a tanuló egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozatot írhat.

A pedagógus kizárólag olyan alkalmazásokat használhat írásbeli számonkérésre, melyet a tanulók ismernek és biztonságosan kezelnek. Az említett feltételeknek leginkább a Redmenta alkalmazás felel meg.

Amennyiben a tanuló – előzetes jelzés és igazolás hiányában – nem vett részt a dolgozat megírásában, akkor a szaktanár elégtelen osztályzatot ad, de egyéni mérlegelés alapján felkínálhatja a javítási lehetőséget.

Az online munka minél sokrétűbb értékelését a mozaNaplóban „E-feladat” elnevezés alatt egyharmad és egyötöd értékű/súlyozású érdemjegyek beállításával segítjük.

A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a szakértői bizottsági határozatok és az őket megillető könnyítések, mentességek a digitális munkarend során is érvényesek.

A tanuló munkájának érdemjeggyel történő értékelése csak szóbeli, szöveges vagy megoldókulccsal megtámogatott módon történhet.

  1. A feladatokkal kiadásával és visszaküldésével kapcsolatos szabályok

A pedagógusok kizárólag a Microsoft Teams alkalmazás „Feladatok”, a Microsoft OneNote alkalmazás „Órai jegyzetfüzet”, továbbá a Microsoft Forms felületén keresztül adhatnak ki és kérhetnek vissza feladatokat.

Feladat, házi feladat kiadására az online órán/online órát követően is van lehetőség.

A feladatokat és a napi tananyagot reggel 9:00-ig a pedagógusoknak fel kell tenniük a Teams/OneNote felületére, hogy a diákok a kapott feladatok függvényében tervezhessék meg a napirendjüket.

A határidőre vissza nem küldött kötelező feladatot a szaktanár – az előzetesen meghatározott súlyozású – elégtelen érdemjeggyel értékeli. Fontos, hogy ehhez ésszerű, az adott feladat elkészítéséhez igazodó határidőt jelöljön ki a pedagógus, valamint a követelmények mennyiségének a meghatározásakor vegye figyelembe tantárgyának „súlyát”.

  1. Hiányzás, online óráról való távolmaradás

A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes.

A szülő/nagykorú tanuló az egyeztetett online óráról való távolmaradást köteles a tanuló osztályfőnökének és szaktanárának – a házirendben foglaltaknak megfelelően – előzetesen jelezni. Ha a tanuló megbetegszik, kérjük a szülőket, hogy azonnal jelezzék az osztályfőnöknek. A tanuló a betegségének mértékétől függően részt vehet a távoktatásban. Egyeztetett online óráról való hiányzást mindenképpen regisztrálni kell a naplóban, ami igazolás híján igazolatlan mulasztásként kerül könyvelésre.

Határidős feladatok beküldésének hiányát, online óráról, számonkérésről való távolmaradást a szaktanár a második esetet követően jelzi az osztályfőnöknek, aki a problémáról írásban, a mozaNaplón keresztül, tájékoztatja a szülőt.

Az elmaradt tananyagot, számonkéréseket a szaktanárral történő egyeztetés után a tanulónak pótolnia kell.

Ha a tanuló a digitális munkarend ideje alatt a tananyag követelményeit nem teljesíti, az intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint jár el (pl. a tanulót osztályozóvizsgára utasítja).

 1. Kapcsolattartás – ügyintézés 

A szerda reggeli áhítatot rövidített, előre felvett formában visszük tovább, ami bármikor megtekinthető a TEAMS „Beszélgessünk” csoportjában.

A tanulók az iskolaépületbe csak engedéllyel léphetnek be: részt vehetnek szaktanáruk által meghirdetett egyéni és kiscsoportos konzultációkon, az érettségi vizsgán és a jogszabályok által meghatározott egyéb köznevelési programokon.

Intézményünk munkanapokon 9:00 és 14:00 óra között ügyeletet tart.

Személyes ügyfélfogadásra előzetesen egyeztetett időpontokban nyílik lehetőség; az intézmény által jelen helyzetben preferált – személyes jelenlétet nem igénylő – kapcsolattartásra szolgáló e-mailcímek, telefonszámok a honlapon fellelhetők.

 

 1. Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések

A pedagógus és a tanuló az előre felvett videó- és hanganyag, valamint az élő bejelentkezés útján történő távoktatást jogviszonyaikból fakadó kötelezettségként teljesíteni kötelesek, ezért ennek megvalósítására – és személyes adatainak kezelésére vonatkozóan – külön hozzájáruló nyilatkozatot nem kell tenniük.

A személyiségi jogok, ill. a személyes adatokkal való önrendelkezési jog alapján az érintettek engedélye és hozzájárulása nélkül tilos a digitális oktatás keretében készített képi és hanganyagok, valamint dokumentumok harmadik fél részére történő továbbítása, valamint közösségi felületeken történő megosztása. Az ilyen cselekmények jogi következményeket vonhatnak maguk után.

Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Szakgimnáziuma

Lábléc Logo

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: kozepiskola@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800

Oktatási azonosító

Az intézmény OM azonosítója:

027413

Pécsi Református Kollégium

"prudentes et simplices"

 

 1. Általános rendelkezések

Az intézmény házirendjében és pedagógiai programjában foglaltak a digitális munkarend időszakában is érvényben maradnak. A szabályzat a PRK Gimnáziuma és Szakgimnáziuma házirendjének kiegészítéseként értelmezendő és az elrendelt tantermen kívüli digitális oktatás időszakára vonatkozik.

A digitális munkarend szabályzata érvényes az intézményegység minden tanulójára és tanárára.

 1. A távoktatás rendje

A tanuló a távoktatás során köteles a digitális munkarend szabályzatában meghatározott keretek között a szaktanárával a kapcsolatot tartani, a tanár utasításainak megfelelően a kiadott feladatokat határidőre elkészíteni, jelen lenni az online órákon, a számonkérések alkalmain.

Amennyiben a tanuló számára a digitális munkarend követelményeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre otthon megfelelő digitális eszköz, akkor ezt a szülő/gondviselő köteles írásban jelezni az osztályfőnöknek, az osztályfőnök az intézmény igazgatójának, hogy alkalom nyílhasson a segítségnyújtásra.

  1. Az online kapcsolattartás formái

A digitális oktatás egységes platformon, a Microsoft Teams felületén történik. A tanulók teljesítményének értékelése, valamint a pedagógiai munka adminisztrációja továbbra is az elektronikus naplóban (mozaNapló) történik a házirendben rögzített határidők betartásával. A tanulók osztályfőnökükkel, szaktanáraikkal a korábban kialakított csatornákon keresztül tarthatják a kapcsolatot, ám hivatalos ügyeket csak személyesen, vagy az intézményi elektronikus levelezőrendszeren keresztül intézhetnek.

A szaktanárok és a diákok tanítási napon 8:00 és 15:00 óra között kereshetik egymást az online felületeken. A 15:00 óra után beérkezett egyéni üzenetekre mind a pedagógus, mind a diák csak a következő tanítási napon köteles válaszolni. A felek egyéni döntése, hogy a jelzett időintervallumon kívüli is nyitottak-e a megkeresésre, elérhetők-e.

A digitális munkarend nem tér el a tanév rendjétől, azaz hétvégéken és tanítási szünetekben a pedagógiai folyamat minden résztvevőjét megilleti a pihenés.

  1. Az online tanórákkal kapcsolatos szabályok

Az online tanóra (=pedagógus és tanuló online jelenlétével és interakciójával megvalósuló foglalkozás)   45 perces, ám a szaktanár tervezhet rövidebb időintervallummal is. Az online tanórát az előző tanítási napon, 18:00 óráig rögzíteni kell a Teams naptárában.

A tanulás támogatása megvalósulhat saját, visszanézhető oktatóvideó, prezentáció készítésével is (pl. mp4, Google Drive, Microsoft Stream, YouTube). Az oktatóvideót, prezentációt készítő tanárnak is lehetőséget kell biztosítania az online egyéni vagy csoportos konzultációra.

A tanórai részvétel alatt a folyamatos jelenlétet értjük. Amennyiben a szaktanár meggyőződik arról, hogy a tanórára bejelentkezett tanuló a tanórán nincs jelen (pl. megismételt tanári kérdésekre nem érkezik válasz), órai munka elégtelennel értékelheti a tanórai tevékenységét.

Az online tanóra (pl. tananyagátadó, beszámoltató, konzultációs óra vagy órarész) nem nyilvános óra. Kérjük, hogy lehetőség szerint a tanulón kívül ne tartózkodjon más az általa használt helyiségben.

A tanórán a kamera bekapcsolása kötelező, a szaktanár engedélyt adhat annak kikapcsolására. A mikrofont a tanár kérésére kötelező, válaszadáskor pedig célszerű bekapcsolni. A tanulóknak és a pedagógusoknak egyaránt lehetőségük van arra, hogy a hátteret megváltoztassák, így magánéletük helyszíne nem válik láthatóvá az órán résztvevők előtt.

Az online tanórákra is érvényesek a házirendben meghatározott magatartási szabályok. A kulturált öltözködési és viselkedési normák betartása, egymás tiszteletben tartása, hisz a digitális osztályterem is intézményi, közösségi tér.

Órarenden kívül csak olyan foglalkozás tervezhető és tartható, mely a pedagógus és a csoport/tanuló konszenzusán alapul.

A személyes jelenlétet igénylő online órák mennyiségét az intézmény a tantárgy heti óraszámához viszonyítva határozza meg oly módon, hogy a heti óraszám 50%-ának megfelelő tanóramennyiséget a pedagógusoknak havonta kell teljesíteniük. Az egy hónapra vetített arányszám lehetőséget ad a heti 1-3-5 órás tantárgyakat tanító pedagógusoknak is a fenti kritérium megvalósítására. Ez alól kivételt képeznek a vizuális kultúra, testnevelés, mozgóképkultúra és médiaismeret, életvitel és gyakorlat tantárgyak.

  1. A tanuló teljesítményének mérésével kapcsolatos elvárások

A szaktanár a tanuló teljesítményét a házirendben foglalt kritériumok szerint méri, figyelve a javítási határidők betartására. Számonkérésre a szaktanár csak akkor keríthet sort, ha az adott tanulócsoport esetében legfeljebb a heti óraszámmal megegyező számú munka/dolgozat vár értékelésre.

A számonkérések formájában (beadandó dolgozat, online dolgozat, online teszt, szóbeli felelet stb.) és gyakoriságában a pedagógus a módszertani szabadság birtokában szabadon dönthet, szem előtt tartva a házirend vonatkozó tartalmait.

A pedagógusnak lehetősége van témazáró dolgozatot kis csoportokban (max. 10 fő részvételével) személyesen, az iskolában megíratni.

Online dolgozat és teszt íratása a tantárgy órarendi időpontjában történhet. A témazáró dolgozatokat a pedagógus köteles legalább 1 héttel a dolgozatírás előtt a mozaNapló és a Teams felületén bejelenteni, szem előtt tartva, hogy a tanuló egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozatot írhat.

A pedagógus kizárólag olyan alkalmazásokat használhat írásbeli számonkérésre, melyet a tanulók ismernek és biztonságosan kezelnek. Az említett feltételeknek leginkább a Redmenta alkalmazás felel meg.

Amennyiben a tanuló – előzetes jelzés és igazolás hiányában – nem vett részt a dolgozat megírásában, akkor a szaktanár elégtelen osztályzatot ad, de egyéni mérlegelés alapján felkínálhatja a javítási lehetőséget.

Az online munka minél sokrétűbb értékelését a mozaNaplóban „E-feladat” elnevezés alatt egyharmad és egyötöd értékű/súlyozású érdemjegyek beállításával segítjük.

A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a szakértői bizottsági határozatok és az őket megillető könnyítések, mentességek a digitális munkarend során is érvényesek.

A tanuló munkájának érdemjeggyel történő értékelése csak szóbeli, szöveges vagy megoldókulccsal megtámogatott módon történhet.

  1. A feladatokkal kiadásával és visszaküldésével kapcsolatos szabályok

A pedagógusok kizárólag a Microsoft Teams alkalmazás „Feladatok”, a Microsoft OneNote alkalmazás „Órai jegyzetfüzet”, továbbá a Microsoft Forms felületén keresztül adhatnak ki és kérhetnek vissza feladatokat.

Feladat, házi feladat kiadására az online órán/online órát követően is van lehetőség.

A feladatokat és a napi tananyagot reggel 9:00-ig a pedagógusoknak fel kell tenniük a Teams/OneNote felületére, hogy a diákok a kapott feladatok függvényében tervezhessék meg a napirendjüket.

A határidőre vissza nem küldött kötelező feladatot a szaktanár – az előzetesen meghatározott súlyozású – elégtelen érdemjeggyel értékeli. Fontos, hogy ehhez ésszerű, az adott feladat elkészítéséhez igazodó határidőt jelöljön ki a pedagógus, valamint a követelmények mennyiségének a meghatározásakor vegye figyelembe tantárgyának „súlyát”.

  1. Hiányzás, online óráról való távolmaradás

A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes.

A szülő/nagykorú tanuló az egyeztetett online óráról való távolmaradást köteles a tanuló osztályfőnökének és szaktanárának – a házirendben foglaltaknak megfelelően – előzetesen jelezni. Ha a tanuló megbetegszik, kérjük a szülőket, hogy azonnal jelezzék az osztályfőnöknek. A tanuló a betegségének mértékétől függően részt vehet a távoktatásban. Egyeztetett online óráról való hiányzást mindenképpen regisztrálni kell a naplóban, ami igazolás híján igazolatlan mulasztásként kerül könyvelésre.

Határidős feladatok beküldésének hiányát, online óráról, számonkérésről való távolmaradást a szaktanár a második esetet követően jelzi az osztályfőnöknek, aki a problémáról írásban, a mozaNaplón keresztül, tájékoztatja a szülőt.

Az elmaradt tananyagot, számonkéréseket a szaktanárral történő egyeztetés után a tanulónak pótolnia kell.

Ha a tanuló a digitális munkarend ideje alatt a tananyag követelményeit nem teljesíti, az intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint jár el (pl. a tanulót osztályozóvizsgára utasítja).

 1. Kapcsolattartás – ügyintézés 

A szerda reggeli áhítatot rövidített, előre felvett formában visszük tovább, ami bármikor megtekinthető a TEAMS „Beszélgessünk” csoportjában.

A tanulók az iskolaépületbe csak engedéllyel léphetnek be: részt vehetnek szaktanáruk által meghirdetett egyéni és kiscsoportos konzultációkon, az érettségi vizsgán és a jogszabályok által meghatározott egyéb köznevelési programokon.

Intézményünk munkanapokon 9:00 és 14:00 óra között ügyeletet tart.

Személyes ügyfélfogadásra előzetesen egyeztetett időpontokban nyílik lehetőség; az intézmény által jelen helyzetben preferált – személyes jelenlétet nem igénylő – kapcsolattartásra szolgáló e-mailcímek, telefonszámok a honlapon fellelhetők.

 

 1. Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések

A pedagógus és a tanuló az előre felvett videó- és hanganyag, valamint az élő bejelentkezés útján történő távoktatást jogviszonyaikból fakadó kötelezettségként teljesíteni kötelesek, ezért ennek megvalósítására – és személyes adatainak kezelésére vonatkozóan – külön hozzájáruló nyilatkozatot nem kell tenniük.

A személyiségi jogok, ill. a személyes adatokkal való önrendelkezési jog alapján az érintettek engedélye és hozzájárulása nélkül tilos a digitális oktatás keretében készített képi és hanganyagok, valamint dokumentumok harmadik fél részére történő továbbítása, valamint közösségi felületeken történő megosztása. Az ilyen cselekmények jogi következményeket vonhatnak maguk után.

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: kozepiskola@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800